پخش شده ام روی صندلی کنار پنجره ام ، سازم ( که چند روزی هست کوک نگه نمیدارد) را دستم گرفته ام، از نمی دانم کجا صدای ادیت پیاف پخش می شود...

Non je ne regrette rien !

یاد خانه ی استادم می افتم که گرامافونش ادیت پیاف میخواند و سازش همیشه کوک داشت...

* پی نوشت : حرف زدن ، جمله بندی و ... را دارم فراموش می کنم انگار!

 

/ 0 نظر / 15 بازدید