مثل همیشه...

سه ساعت ساز زدم...

هفت ساعت شوپن گوش کردم...

چهارده ساعت نخ پشت نخ سیگار کشیدم...

و بیشتر از چهل و هشت ساعت نخوابیدم...

شدم مثل یه موجود مکانیکی که صبح ها میره سر کار . کارهاشو انجام میده .

بعد از ظهر ها میخزه تو لونه اش کتابی میگیره دستش یا کلی ساز میزنه_بی هیچ هدفی_

آخر شب ها تا صبح قدم میزنه...

و تمام این مدت تنها سه کار هست که هر لحظه انجام میده...

گوش کردن به موسیقی . سیگار کشیدن و فکر کردن به یکی بود یکی نبود...

که اون یکی همیشه من بودم و اونی که هیچ وقت نبود همون یکی ای که همیشه میخواستم باشه...

مثل همیشه...

/ 1 نظر / 5 بازدید
شاهده

فکر کردن به یکی بود یکی نبود.. هی .. این ماجرای زندگی همه ی ماست.. یا همه ی زندگی ما..